Generalforsamling 2019: Referat og Bestyrelsens beretning

Tirsdag den 26. februar blev der afholdt den årlige generalforsamling i AaB Support Club, og endnu en gang blev den i år afholdt på Aalborg Stadion.

Udover en gennemgang af punkterne på den fastsatte dagsorden, så fik vi også besøg af SLO’en (også kaldet Fankoordinatoren) i AaB, Simon Vangsgaard Jensen, som havde medbragt en konkret case fra hans daglige arbejde for at forbedre forholdene for alle os fans.
De fremmødte fik mulighed for at komme med input til løsninger, og få en snak med Simon om hans daglige gang på AaB.

Nedenfor følger en række billeder, samt referat fra generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen

Pkt. 1: Valg af dirigent
Generalforsamlingen indledes med valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår valg af Christian Simoni (CS). Der er ingen modkandidater, og CS vælges.

Pkt. 2: Valg af referent og stemmetællere
Bestyrelsen foreslår administrator Jesper Christensen (JC) som referent og Christian Kokholm Rothmann (CR) og Markus Lausten (ML) som stemmetællere. Alle tre vælges uden modkandidater.

Pkt. 3: Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
(se bestyrelsens beretning nedenfor)
Formandens beretning godkendes uden spørgsmål.
CS takker bestyrelsen i ASC for sit æresmedlemskab som han er utrolig beæret og stolt over.

Pkt. 4: Godkendelse af regnskab for det forløbne år
Bestyrelsesmedlem Kenneth Hald Lausten (KL) fremlægger regnskabet for 2018. Der var i 2018 budgetteret med et underskud på 35.000 kr. men regnskabet viser et positivt resultat på 61.063 kr.

Dette skyldtes bl.a. at Busudvalget var budgeret til et underskud på 30.000 kr. men Busudvalget har formået at lave et positivt resultat på 7.500 kr. Dette skyldes øget tilslutning til udvalgets busture og dertilhørende øget salg af drikkevarer mm. i busserne. Derudover er det også nævneværdigt, at AaB Tifo Kaos (ATK) mod forventning har haft et positivt resultat, uagtet at der er blevet indkøbt en del materialer til tifo-arbejdet. Det positive resultat skyldes høje bidrag fra tilskuerne til ATK´s indsamlinger i forbindelse med hjemmekampe.  

Udgifterne til Aktivitetsudvalget har også været lavere end budgetteret, da der grundet for lav tilslutning ikke er blevet afholdt sommerfest for de frivillige, derforuden valgte man ikke at afholde den sædvanlige julefrokost for foreningens medlemmer. Ligeledes har udgifterne til Bladudvalget været mindre, da foreningen ikke har oplevet samme fremgang i medlemstallet som budgetteret. Til gengæld har der været en del omkostninger i forbindelse med opstart af Podcastudvalg til bl.a. indkøb af udstyr.Regnskabet godkendes.

Pkt. 5: Orientering om budget for det kommende år
KL orienterer om budgettet for det kommende år. Der er i Aktivitetsudvalgets afsat penge til at arrangere en sommerfest for de frivillige i foreningen samt til at afholde en julefrokost for foreningens medlemmer. ATK er ligesom sidste år budgetteret til at køre med et negativt resultat, men man håber at de overrasker positivt ligesom foregående år.

Busudvalget budgetterer med et underskud i 2019, hvilket skyldes usikkerheden om placering af kamptidspunkter, hvilket er meget afgørende for tilslutningen til deres ture.

Der ligeledes sat penge af til nye initiativer i Infoudvalget, hvilket man håber på vil øge medlemstallet. Øget medlemstal vil samtidigt resultere i øgede udgifter til Bladudvalget, da der skal trykkes og distribueres flere eksemplarer af medlemsbladet, og der er derfor også afsat et større budget til dette udvalg.

Som et led i AaB’s initiativ Hele Nordjyllands Håndsrækning modtog ASC en donation på på 38.400 kr. Denne håndsrækning er møntet på den nystartede Junior Klub, som er et nyt initiativ i foreningen målrettet børn under 13 år.

Alt i alt er budgettet sat til at gå i nul.

Sylvia Berglung (SB) undrer sig over, at der på budgettet ikke er sat penge af til markedsføring og hvervning af nye medlemmer til foreningen. LS svarer at der er sat penge af til markedsføring, og at de midler der er afsat, er en del af Infoudvalgets budget. SB mener at der er sat for få midler af til markedsføring, og at man bør øge indsatsen for hvervning af flere medlemmer, da der har været et fald i antallet af medlemmer i forhold til sidste år. SB oplyser at hun selv arbejder med markedsføring til dagligt, og at markedsføring består af mange elementer, og at det ikke nødvendigvis behøver at være decideret annoncering man benytter i sin markedsføring. SB henviser til den forretningsplan, man har udarbejdet i Juniorklubudvalget, som SB selv er en del af.

LS oplyser, at der er sat flere penge af på budgettet til markedsføring end forrige år. KL byder ind, og bidrager med at man har valgt at bruge midlerne fra Hele Nordjyllands Håndsrækning på at kickstarte Juniorklubben, og den vej igennem skaffe flere medlemmer til foreningen.

Lars Thomsen (LT) roser initiativet med Juniorklubben, og mener samtidigt at der er et klart potentiale til at starte en sådan klub op. LT beretter, om at da han selv var frivillig i ASC, havde man i den daværende juniorklub et medlemstal på 300-400 medlemmer. Derudover roser LT også den nye ASC-podcast. LT er ligeledes intereseret i at vide hvad der er gjort af tanker fra bestyrelsens side for at hverve flere medlemmer til foreningen.

KL forklarer om, at man løbende afprøver visse tiltag for at øge at medlemstallet, og at dette er noget særligt Infoudvalget gør en stor indsats for. KL argumenterer samtidigt for, at medlemstallet altid historisk set er gået hånd i hånd med de sportslige resultater, og referer til 2008 hvor et mesterskab og efterfølgende europæisk kampagne, dannede grobund for mange nye medlemmer. LS tilføjer, at man løbende arbejder for at skabe mere synlighed af ASC, hvilket fx den nystartede podcast Rød Aalborg har været medvirkende til.

CR mener at ASC er for lidt synlige på stadion til hjemmekampe, og CR forslår at genoplive initiativet med at have en ASC-stand stillet op til hjemmekampe. LS påpeger, at det er en ressourcekrævende opgave at bemande en sådan stand. LS tilføjer yderligere, at de gange der har været forsøgt, har interessen været lav, og der har kun været nogle få potentielle medlemmer forbi standen. CR mener, at standen skal stilles op til hver hjemmekamp for at skabe kontinuitet, mere genkendelighed og viden om hvem man tager fat i hvis, man ønsker at komme i kontakt med ASC. LS oplyser, at man har gjort andre tiltag for at gøre ASC mere synlig på stadion med speak over højtalerne i pausen og øget synlighed på skærmene i boderne.

Kasper Korsvang Møller (KM) er enig med CR omkring standen, og at en stand vil have større effekt end radiospots og annonceringen. KM mener, at ikke-medlemmer skal have noget fysisk med i hånden, de kan tage med hjem fx en flyer. KM påpeger, at det dog kan være en udfordring, med at finde frivillige der vil løse opgaven med at bemande standen.     

Flemming Kristensen (FK) bakker også op om forslaget med en ASC-stand på stadion til alle hjemmekampe, hvor ikke-medlemmer skal kunne henvende sig og høre om ASC og hvilket fællesskab der kan opnås ved at være medlem af foreningen. FK mener ligeledes, at der mangler synlighed af ASC til hjemmekampe. FK mener, at det kan være svært at skelne, hvem der er medlem ASC, og hvem der ikke er. 

CS bryder ind, og påpeger at denne debat hører ind under eventuelt, og spørger om der er flere spørgsmål til dette års budget.

Lars Brenk (LB) spørger ind til indtægterne, og LB er interesseret i at høre, hvor stor en andel medlemstilskuddet fra AaB A/S udgør af de samlede indtægter. KL oplyser, at 140.000 kr. af indtægterne er fra AaB A/S.

Budgettet godkendes.

Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen indstiller at kontingentet forbliver uændret.

Pkt. 7: Indkomne forslag
Der er ikke nogle indkomne forslag.

Pkt. 8: Valg af formand (lige år)
Lars Simoni Frederiksen er ikke på valg.

Pkt. 9: Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige år)
Kenneth Hald Laustsen og Morten Nørgaard er ikke på valg.

Pkt. 10: Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
Rasmus Hofman Fihl er på valg, og ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Lise Berendt for en 2-årig periode.
Der er ingen indsigelser og Lise Berendt vælges.

Rasmus Damborg Larsen er på valg, og ønsker genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Rasmus Damborg Larsen for en 2-årig periode.
Rasmus Damborg Larsen genvælges uden modkandidater.

Pkt. 11: Valg af to suppleanter (hvert år)
Kasper Korsvang Møller er på valg og ønsker genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg for en 1-årig periode.
Der er ingen indsigelser og Kasper Korsvang Møller vælges.

Jesper Christensen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Rasmus Hofman Fihl for en 1-årig periode.
Der er ingen indsigelser og Rasmus Hofman Fihl vælges uden modkandidater.

Pkt. 12: Valg af to bilagskontrollanter (hvert år)
Line Neergaard Kristiansen er på valg og ønsker genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg for en 1-årig periode.
Der er ingen indsigelser og Line Neergaard Kristiansen vælges.

Thomas Østergaard er på valg og ønsker genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg for en 1-årig periode.
Der er ingen indsigelser og Thomas Østergaard vælges.

Pkt. 13: Valg af bilagskontrollant-suppleant (hvert år)
Christian Simoni er på valg og villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg for en 1-årig periode.
Der er ingen indsigelser og Christian Simoni vælges.

Pkt. 14: Eventuelt

CS gør opmærksom på at der under dette punkt intet kan besluttes, men at ordet er frit.

LT fortsætter debatten fra pkt. 5, og LT påpeger, at medlemstilgang er en svær balancegang. LT giver bestyrelsen det forslag, at man skal inddrage AaB´s førsteholdsspillere i promovering af ASC og gøre brug af spillerne som frontfigurer for foreningen, og LT forslår at lave fx videomateriale med spillerne til foreningens SoMe platforme. LT vil gennem hans ansættelsesforhold i AaB A/S og daglige gang på Hornevej gerne være bindeled mellem ASC og spillerne, LT nævner slutteligt Mathias Ross som et muligt emne. LS bakker om LT´s forslag, og sørger for at følge op på ideen, og vil kontakte LT angående dette.

Jean Nonboe (JN) forslår, at ASC-standen skal stilles op andre steder end ved Spar Nord Tribunen, da mange af de tilskuere der står på Spar Nord Tribunen, allerede er medlemmer af ASC. Standen kunne i stedet evt. stilles op ved 3F Tribunen eller i foyeren under A. Enggaard tribunen. JN mener, at standen skal stilles op til hver hjemmekamp, og at ASC generelt skal være mere synlige på stadion. LS påpeger, at det ikke altid behøver at være bestyrelsen der løber med bolden, og at de frivillige i foreningen selv gerne må tage initiativ til tiltag som fx at stille en ASC-stand op til alle hjemmekampe.

SB mener, der skal være en klar struktureret marketingsplan, hvor ideer til at øge medlemstallet i foreningen samles. JC påpeger, at det var noget af det man forsøgte med udviklingsdagen i september måned sidste år. FK mener, at udviklingsdagen var en god idé. Skulle man afholde en udviklingsdag igen i år, forslår FK, at den skulle være for alle medlemmer af ASC, og ikke kun frivillige da man dermed vil opnå at flere input.

Asger Wium Buus (AB) efterlyser arrangementer som fx medlemsaftener, ligesom ASC tidligere har praktiseret, hvor AaB´s spillere og andet personale omkring klubben bl.a. fortæller om dagligdagen i truppen. AB har snakket med AaB´s cheftræner Jacob Friis, der selv forslog sådanne medlemsaftener, og Jacob Friis stiller selv gerne op. AB mener dog, at sådanne arrangementer kræver at man finder de rette personligheder i truppen, for at det bliver spændende. CS tilføjer, at det var en stor succes før i tiden, og man dengang gerne havde 3-4 spillere, sportsdirektøren, og cheftræneren med til medlemsaftenerne.

Rasmus Damborg Larsen (RL) fortæller om, at man ikke har konkrete planer om medlemsaftener, men at der er planer om rundvisninger på AaB´s anlæg på Hornevej. Her vil der bl.a. blive mulighed for at se Børge Bach Huset og de øvrige faciliteter, og efterfølgende hyggeligt samvær med andre ASC´ere. Der er også planer om rundvisninger på Aalborg Portland Park, og rundvisninger bliver med AaB´s Fankordinator Simon Vangsgaard Jensen som guide. AB bakker op omkring dette, og tilkendegiver, at dette måske kunne være et fornuftigt alternativ til medlemsaftener.

Lasse Yde Hegnet (LH) forslår, at ASC kunne sælge medlemsbladet Supporteren til ikke-medlemmer i et forsøg på at inspirere dem til at melde sig ind i foreningen. LB beretter om at Supporteren tidligere blev solgt i løssalg i AaB Shoppen i Vingårdsgade. LB forslår at dele de overskydende eksemplarer ud til fx arrangementer, ligesom man gjorde til pre-season arrangementet tidligere i februar eller dele dem ud på stadion. CS fortæller, at da man tidligere solgte Supporteren i AaB Shoppen, var det uden det store salg. CS mener dog, at der måske er basis for at sælge bladet i løssalg igen, da fx Nordjyske indeholder mindre AaB relateret stof end tidligere. LH supplerer med, at vi lever i en digitaliseret verden, og at nogle måske savner fysisk læsestof.

JN forslår, at man kunne omdele eksemplarer af Supporteren til fx lægehuse, hvor de kunne ligge i venteværelset. Simon Vangsgaard Jensen (SJ) mener at det er en god idé. LS udfordrer idéen med spørgsmålet om man ikke udhuler fordelen ved at være medlem af ASC, ved at alle kan få adgang til Supporteren.

KM bakker ikke LS op i dette, og KM nævner i samme ombæring at han ikke mener at medlemmer melder sig ud grundet gratis adgang til Supporteren. KM forslår at dele tidligere udgaver af Supporten ud til forskellige arrangementer og derforuden have nogle eksemplarer til at ligge i fx AaB Pubben eller i Loungerne på Aalborg Portland Park.

SJ mener det vil være at okay at have tidligere udgaver til at ligge i fx AaB Pubben i et begrænset omfang. SJ forslår desuden at klistre klistermærker på de eksemplarer der tilhører fx AaB Pubben, både for at folk ikke tager dem med hjem og samtidigt for at gøre reklame for ASC. Ved at have Supporteren til at ligge i AaB Pubben vil man måske kunne få flere sponsorer som medlemmer og samtidigt øge synlighed af ASC.

SB forslår at nedsætte et ”hverveudvalg”, der skal sørge for øget medlemstilgang af ASC. CS giver forslaget videre til bestyrelsen.

Stefan Andersen (SA) mener, at der mangler synlighed af ASC på AaB´s anlæg på Hornevej, hvor han selv har sin daglige gang. Der er cirka 1.000 medlemmer i amatørafdeling AaB af 1885 her i blandt mange i målgruppen til Juniorklubben. SA forslår, at ASC kunne sørge for at have eksemplarer af medlemsbladet Supporteren og indmeldelsesblanketter til at ligge i amatørafdelings lokaler. CS giver forslaget videre til bestyrelsen, men CS erindrer samtidigt, at man tidligere har haft Supporteren til at ligge i amatørafdelingens lokaler med det resultat at de hurtigt forsvandt, da amatørafdelingens medlemmer tog dem med hjem.     

Lars Møller (LM) kommer med et forslag til Busudvalget. LM er selv handicappet, og sidder i elektrisk kørestol, og savner mulighed for at deltage i ASC’s busture for handicappede. LM forslår, at ASC måske kunne arrangere en bus specifikt til handicappede, og måske samtidigt skrive praktiske informationer omkring muligheder for at deltage på ASC’s busture for handicappede på ASC’s hjemmeside. Rolf Larsen (RL) påpeger, at informationer omkring dette allerede er tilgængelige på af ASC’s hjemmeside under Busudvalget. LT fortæller, at der tidligere har været en ordning, hvor kørestolsbrugere har kunnet deltage i ASC’s busture dog med en tidligere deadline for tilmelding.

FK vil via hans virke i Busudvalget rette henvendelse til ASC’s samarbejdspartner Terndrup Taxa & Turistbusser og høre efter hvad de tilbyder af befordringsmuligheder for handicappede. Inge Hyttel Gaardsholt (IG) påpeger, at nogle stadions ikke tilbyder, at handicappede i kørestol kan være i udebaneafsnittet. Dette er bl.a. et problem på Aarhus Stadion hvor kørestolsbrugere bliver henvist til det neutrale afsnit. KM mener, at det er op til fankoordinatorerne i de respektive klubber at kordinerer den slags udfordringer.

Der er ikke flere der byder ind under eventuelt, og LS slutter af med at overrække CS en erkendtlighed for hans rolle som dirigent, og takker samtidigt CS for god og myndig ledelse af generalforsamlingen. Ligeledes får RF overrakt en erkendtlighed og en stor tak for hans virke og store indsats i bestyrelsen.

Efter afslutningen af generalforsamlingen blev der solgt eksemplarer af årets ASC-øl, hvorpå Jacob Rinne prægede etiketten qua hans kåring som Sæsonens AaB’er efter sidste sæson.

Der skal fra bestyrelsens side lyde et stort tak til alle de fremmødte, som var med til at gennemgå aftenens dagsorden, og til de der kom med input til hvordan foreningen kan og bør udvikle sig i fremtiden.

Nedenfor følger bestyrelsens beretning, som nævnt i pkt. 3:

Bestyrelsens beretning

ASC
2018 har været endnu et spændende år for AaB Support Club, men også et udfordrende et af slagsen.

Da vi startede året, havde vi en målsætning om at øge medlemstallet, fra 1.178 ved udgangen af 2017, til 1.300 medlemmer, men vi må konstatere at vi ikke er lykkedes med dét mål. Således var medlemstallet ved udgangen af 2018 på 1.204 medlemmer, og altså en marginal fremgang på 26 stk.

Som en klog herre engang sagde, så afhænger interessen for vores forening sammen med præstationerne af dem i shorts, og vi kan således også konstatere at det ikke hver weekend har været decideret opløftende.

Vi startede året på en 7. plads, og vidste at de resterende kampe skulle afgøre om vi endnu engang skulle være en del af nedrykningsslutspillet, eller om vi skulle prøve at spille med i mesterskabsspillet. Efter en række tætte, og mange uafgjorte, kampe, skulle det hele afgøres i Århus, hvor vi var flot repræsenteret på tribunen. Desværre stod indsatsen på banen ikke lig den på tribunen, og vi måtte nøjes med en 0-0’er. Det var dog nok til at vi klarede os med i mesterskabsspillet, som desværre led under at fire hold allerede havde lagt afstand til os og Horsens, og med blot to sejre i resten af sæsonen, hvoraf den ene mod FCK med en Kusk-scoring i 90. minut nok er den mest bemærkelsesværdige, kunne vi med en, mere eller mindre, ligegyldig 5. plads koncentrere os om at se fremad mod den nye sæson.

2018/2019-sæsonen startede som en omgang blandede bolsjer, hvor vi gik fra en hjemmebanesejr over nogle fra Herning, med scoring i slutminutterne af Jannik Pohl, til et 0-4 nederlag i Parken. Efter en række gennemsnitlige præstationer blev det besluttet at Morten Wieghorst ikke var manden der skulle føre AaB til succes, og Jakob Friis blev derfor sat til at tage over for resten af sæsonen, en aftale der senere er blevet forlænget indtil sommer.

Vi glæder os til at se hvad resten af sæsonen byder på, og krydser naturligvis fingre for at vi kan få lov til at tage til endnu en Pokalfinale, uanset hvor i landet den så skal spilles.

ASC har fortsat et ønske og et mål om at øge antallet af medlemmer, da det for os er ubegribeligt at nogle skulle have interesse i at følge AaB, uden samtidig at være medlem af dets officielle fanklub. Vi håber derfor at vi et år fra nu kan konstatere at medlemstallet i foreningen er min. 1.300 medlemmer.

2018 blev også året hvor vi optog et nyt æresmedlem i foreningen. Det er nok de færreste af jer der er her i aften der ikke kender ham, og netop også pga. hans 20 års tro tjeneste for foreningen, blev han ifm. føromtalte FCM-kamp udnævnt til æresmedlem i foreningen.

Det er en tradition vi er stolte af at have i foreningen, og viser med al tydelighed at foreningen gennem mange år har været båret og drevet af frivillige kræfter. Et stort tillykke til vores dirigent, og bilagskontrollantsuppleant, og tak for indsatsen i foreningen.

ASC KBH
I 2018 blev ASC København endnu engang blev hjemløse, da Den Glade Gris valgte at opsige aftalen om at garantere visning af AaB’s kampe. Derfor rykkede vores østlige gren af foreningen i stedet til Pub & Sport, hvor der er godt nok er dyrere øl, men også en garanti for, at AaBs kampe bliver vist.

2018 blev også året hvor ASC KBH indstiftede sin egen pris, nemlig årets Cigarmand. Det foregår på den måde, at dem som dukker op til kampene på Pub & Sport og evt. busture, får en stemmeseddel, hvor de stemmer på kampens spiller. Efter endt sæson gøres stemmerne op, og årets Cigarmand udnævnes.

Ultimo september blev ASC KBH kontaktet af Claus Fallingborg fra AaB af 1885, som gerne ville have et møde angående eSuperligaen. eSuperligaen ønskede at inddrage fans, og her var vores Københavnerafdeling oplagt. Thomas, Anette og Rikke fik tv-debut som coaches, selvom de efter eget udsagn ikke havde det store begreb om FIFA og slet ikke kunne forstå, at både George Best, Messi og Ronaldo pludselig spillede for AaB.

ASC København oplevede i 2018 en lille medlemstilbagegang fra 161 til 151 medlemmer.

Aktivitetsudvalget
2018 startede som altid med et ASC Indestævne, som blev spillet i Agri Nord Idrætscenter i Skalborg. Ni hold havde sat hinanden stævne for at finde en mester. De forsvarende mestre fra De Røde Baroner var naturligvis stillet til start, men også de tidligere mangedobbelte mestre fra AaB Fatboys havde vundet vej til Skalborg.

De to favoritter gik da også hele vejen i finalen, hvor det i sidste ende blev De Røde Baroner, der trak sig sejrrigt ud af stævnet med en finalesejr på 4-3. Desværre havde ingen af stævnets hold mulighed for at repræsentere ASC i Inde-DM for fanklubber, og der blev derfor ikke fulgt op på tidligere tiders flotte resultater i 2018.

Helt ekstraordinært blev der også spillet indestævne i november, da man tog forskud på 2019-udgaven af indestævnet. Om det var derfor, at der desværre ikke deltog ret mange hold, er uvist, men heldigvis blev der stadig spillet flot fodbold. Bl.a. var AaB repræsenteret med et hold, der bestod af profiler som Thomas Bælum og Jacob Friis.

I finalen blev det til et opgør mellem netop AaB og AaB Tifo Kaos. AaB Tifo Kaos, som normalt slår sig på at producere bannere og rulleflag samt at skabe god stemning på tribunen, viste, at de også kan spille bold. Således trak et topmotiveret ATK-hold sig sejrrigt ud af stævnet, og vandt dermed retten til at repræsentere ASC ved Inde-DM i februar 2019. Her udmærkede de sig efter sigende på flere parametre, men det blev desværre ikke til nogle medaljer eller pokaler.

Sæsonens AaB’er 17/18 var en ulige kamp. Således vandt årets spiller med over 60% af stemmerne. Efter en halvtam sæson var der én spiller, som skilte sig ud, og det var naturligvis målmand Jacob Rinne, som løb med titlen. Jacob fik overrakt det synlige bevis på titlen inden hjemmekampen mod FCM den 20. juli.

Som sædvanlig, så kan I efter generalforsamlingen købe ASC-øl med etikette af Sæsonens AaB’er til 10 kr. pr. stk.

Bladudvalget
Vores medlemsblad Supporteren har traditionen tro været udgivet fire gange i løbet af 2018, og igen i år har det budt på en række spændende interviews med spillere og trænere i AaB.

Vi startede året med et interview med ‘Den fortabte søn vender hjem’, og udover interviewet med Kasper Kusk bød årets første blad også på en reportage af en frivillig, der kunne fejre 20-års jubilæum som frivillig i foreningen. I årets andet blad var der fokus på udenlandske islæt i vores klub, qua reportager af Edison Flores og Jacob Rinne, mens vi i det tredje blad nåede at få en snak med Jannik Pohl, inden han drog på eventyr i udlandet. Heri blev Allan Gaarde også udfordret på sine første fem år som sportsdirektør. I årets sidste blad fik vi også en snak med en anden direktør, da Thomas Bælum gjorde comeback i bladet, og derudover blev det til en snak med et af årets større profiler, klubbens egen Oliver Abildgaard.

Vi er blevet langt bedre til at koordinere mellem Bladudvalget og de andre udvalg i foreningen, således vi gennem vores medlemsblad får fortalt om alle de aktiviteter der er i ASC, som eksempelvis vores indestævne, udnævnelse af æresmedlemmer, kåring af Sæsonens AaB’er eller nye medlemsfordele. Vi sørger fortsat for at gøre opmærksom på kontaktinformation til ASC, i tilfælde af at man ikke modtager bladet, da vi gerne vil at alle vores medlemmer stifter bekendtskab med så godt et produkt, som vi selv mener Supporteren en.

Busudvalget
Busudvalget er en af grundstenene i AaB Support Club, hvorfor det også vægtes højt at tilbyde AaB-fans fordelagtige tilbud på udebaneture. Således blev gennemførselsgarantien fortsat opretholdt, hvilket betyder at ASC har været repræsenteret til alle Superligakampe i årets løb.

Året startede med en del praktiske opgaver, herunder skift af busselskab samt drikkevareleverandør, så vi fra forårssæsonen 2018 begyndte at køre på udebane med Terndrup Turistbusser og drikke øl og vand fra Royal Unibrew. Desuden er dankortmaskinen blevet sløjfet, hvorfor betaling udelukkende foregår via Mobile Pay og kontantbetaling – en beslutning, som virker til at have vundet indpas hos deltagerne på turene.

2018 har som helhed været et rigtig godt år for ASCs Busudvalg, hvor der har været fin tilslutning til turene. Der har været et par enkelte sjællandsture, som har ligget uhensigtsmæssigt, og som har betydet, at det ville være meget dyrt at sende en almindelig bus af sted til kampen.

Heldigvis har vi i ASC frivillige, der ofrer sig i den slags situationer, og arrangerer ture i minibusser med egen chauffør.

Der skal herfra lyde en stor tak for indsatsen, der er ydet gennem året. Uden jeres viden og vilje ville det ikke være muligt altid at repræsentere de rød-hvide farver på udebane.

Infoudvalget
Udvalget er gået fra at have parkeret bilen på værkstedet i en rum tid (2016), til at flyve rundt i svingene (2017) til nu at have et højt aktivitetsniveau på flere platforme (2018). På de sociale medier har vi øget mængden af opslag med kant, hvorfra vi ikke den dag i dag oplever kedelige opslag. Det har f.eks. således betydet, at vi i ASC har sikret interaktion med spillere i AaB og generelt oplever en stigende interesse for vores platforme.

Det fortsatte høje aktivitetsniveau gavner stadig samarbejdet med AaB, idet de synes, at vores arbejde her er rigtig godt og er medvirkende til, at skabe en øget interesse omkring klubben. En afledt effekt heraf er, at vi stadig har et tæt samarbejde hvad angår sparring og ideudveksling. En stor cadeau skal lyde til vores SLO herfra. Herudover har AaB igen været gavmilde og smidt en del gaver vores vej, hvilket har medført en stigende interesse for vores SoMe profiler, idet de er blevet udloddet til konkurrencer. I 2019 har vi oplevet en stigning i følgere på 13 % (588 stk.), hvor ambitionen for 2019 må være at bibeholde dette antal.

Det fortsatte fokus på udnyttelse af vores SoMe platforme har medført, at vi stadig også benytter vores Instagram og Twitter profiler, hvilket stadig anses som små succeser. Twitterprofilen oplever deslige stadig interesse fra AaB-fans, diverse journalister samt ansatte i AaB, hvori vi når ud til relevante interesserenter i og omkring AaB. Begge platforme skal også i 2019 benyttes.

Infoudvalget i ASC bestod i 2017 af to frivillige, hvilket var en knap ressource. Derfor er to nye frivillige kommet til, hvilket er særdeles tilfredsstillende, idet de yder et stort stykke arbejde. De to frivillige blev ligeledes fundet udenfor det nuværende frivilligkorps i ASC, idet vi ikke vil ”stjæle” ressourcer fra andre udvalg. Det anses derfor som mere end tilfredsstillende. Lad 2019 blive året med et fortsat højt aktivitetsniveau på de sociale medier i AaB Support Club.

Juniorklubben
2018 var året, hvor vi fik pustet liv i AaB Support Club Junior. Der er blevet afholdt flere gode møder, og holdet bag er løbende blevet udvidet, hvilket også har resulteret i nye gode frivillige kræfter i foreningen.

Der har været mange gode diskussioner undervejs, og det har skabt grundlag for de mange beslutninger der skulle tages inden vi blev klar til at lancere AaB Support Club Junior til forårspremieren 2019.

På dagen, hvor ASC Junior skulle lanceres, var det fantastisk at mærke den store opbakning i foreningen. Udvalget havde bedt om frivillige hænder fra de andre udvalg, og vi endte med at være så mange frivillige til forarbejdet, at vi ikke havde arbejde til alle. Det skal der lyde en kæmpe tak for.

Vi fik pakket alle velkomstpakkerne lynhurtigt, og med så mange frivillige hænder, blev der også hurtigt gjort klar på stadion. Selve dagen blev en gang blandede bolsjer, da der desværre ikke kom lige så mange unge mennesker som håbet, til AaB’s børnedag. Modsat blev der tegnet tæt på 100 % af alle de unge mennesker der var i hallen, og også et par forældre. Samlet set har vi fået ca. 80 ny medlemmer ifm. lanceringen af ASC Junior.

Alt i alt, så er der blevet gjort et godt stykke forarbejde i 2018 og med igangsætningen i 2019, er vi nu klar til at tage fat på det første år med ASC Junior, hvor vi ser frem til fortsat at udbygge medlemsskaren i ASC Junior og lave de første arrangementer for foreningens unge medlemmer.

Tak til udvalget og alle de frivillige som har gjort et stort stykke arbejde for ASC Junior.

Podcast-udvalget
2018 blev året hvor ASC fik sin egen podcast: Rød Aalborg. Med Lasse Yde Hegnet i værtsrollen har podcasten siden oktober udsendt syv afsnit. Pilotafsnittet blev optaget i lokaler hos Århus Studenterradio, hvor formatet skulle afprøves. Den positive feedback gav blod på tanden, og der er blevet lavet et studie i ASC’s egne lokaler.

Formålet med Rød Aalborg er at skabe en podcast for alle med AaB i hjertet, hvor alt indhold er 100% dedikeret til AaB-relaterede emner. Ønsket er at skabe en podcast der er relevant for alle AaB fans, hvor den daglige AaB-relaterede samtale med familie, venner og kollegaer suppleres af en podcast, der kan give yderligere indsigt i AaB og ASC’s arbejde. Rød Aalborg har i de første afsnit diskuteret spillet på banen, betydningen af en fanklub samt haft et nostalgisk tilbageblik i til 1950-60erne i Ole Søndergaard afsnittet. Der skal lyde en stor tak til alle paneldeltagerne der har bidraget med viden, tid og holdninger i de første afsnit. Vi håber at niveauet vil opretholdes i 2019.

AaB Tifo Kaos
AaB Tifo Kaos (ATK) har igen i 2018 bidraget til festlige rammer omkring AaB’s kampe, såvel hjemme som ude. ATK har igen lavet mange mindeværdige tifoer, og heriblandt kan nævnes en stor tifo i foråret hjemme mod FCK med budskabet ”Uanset om det går op eller ned står vi altid samlet for rød og hvid”, med et rulleflag i røde og hvide striber i midten.

I efterårssæsonen lavede ATK en tifo med 1885 på hver sin side af cimbrer tyren, og med en masse rød/hvide flag bagved, og i Århus prydede de tribunerne med en mosaik tifo i røde og hvide striber, og et banner med teksten ”Kæmp for Aalborg – Kæmp for Nordjylland”.

2018 har også været et udfordrende år for ATK, da der af forskellige årsager har været en del udskiftning i gruppen, og nye kræfter er kommet med. Vi vil gerne sige tak for indsatsen til både tidligere og nuværende medlemmer af gruppen.

I 2018 har ATK haft flere indsamlinger på stadion, som har givet gruppen økonomisk støtte til deres frivillige arbejde. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle der har bidraget til at ATK kan lave festlige rammer omkring AaB’s kampe.

Vi glæder os til at se, hvad ATK finder på i 2019!

Tak
Slutteligt skal der lyde en stor tak til alle jer, som har gjort det muligt for os at kunne stå her i aften.

Først og fremmest en stor tak til alle vores medlemmer – både de som har benyttet vores tilbud og aktiviteter gennem året, men også de der ikke har haft mulighed for det, men som stadig er indforstået med at et medlemskab i ASC også handler om at give muligheden til andre AaB-fans.

Dernæst skal der også lyde en stor tak til alle de frivillige der hver dag kæmper for et bedre ASC. Uden jer var intet af alt det vi lige har omtalt, muligt, og jeres dedikerede indsats er beundringsværdigt.

Vi er overbevist om at hvis vi alle fortsætter vores store arbejde, så skal vi nok få vendt udviklingen, og sammen bidrage til at AaB’s officielle fanklub fremover oplever en endnu større fremgang i medlemstallet.


, , ,

Comments are closed.