Bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvaret for det daglige arbejde i ASC.

Den består af fem personer med formand og næstformand, samt tre menige medlemmer. Formanden vælges på den ordinære generalforsamling, mens næstformanden udpeges af bestyrelsen på det konstituerende møde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Der er ligeledes udpeget to suppleanter, som ikke nødvendigvis deltager i bestyrelsens daglige arbejde, men som har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg efter behov.

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning og regnskab for det forløbne år.

Bestyrelsen har følgende ansvarsområder og hovedopgaver:

Ansvarsområder
• Samarbejdsaftale med AaB
• Personaleledelse
• Sikkerhed
• Holdningskatalog
• Forsikringer
• Kontaktpersoner til diverse udvalg
• Generalforsamling
• Medlemsfordele
• Budgetfastlæggelse
• Diverse støttemuligheder

Hovedopgaver

Samarbejdsaftale med AaB
• Vurdering og genforhandling af samarbejdsaftale med AaB

Personale-ledelse
• Udpege udvalgsansvarlige
• Ajourføring af medhjælperliste
• Fordeling af diverse goder for de frivillige i ASC

Sikkerhed
• Kontakt til kontrollørkorps
• Kontakt til AaB
• Kontakt til politi
• Kontakt til øvrige fanklubber

Forsikringer
• Ajourføre foreningens forsikringer

Postmodtagelse
• Besvare mails sendt til bestyrelsen@aabsupportclub.dk

Kontaktpersoner til diverse udvalg
• Kontakt til og opfølgning på diverse udvalg i ASC

Generalforsamling
• Fastsætte tid og sted
• Sørge for rettidig indkaldelse
• Aflægge beretning og regnskab

Medlemsfordele
• Forhandling af nye og genforhandling af eksisterende medlemsfordele
• Diverse information om medlemsfordelene
• Diverse opfølgning på medlemsfordelene

Budgetfastlæggelse
• Fastlægge budget for ASC, bl.a. på baggrund af ønsker fra diverse udvalg

Diverse støttemuligheder
• Undersøge diverse støttemuligheder via fonde o.l.


Laura Poulsen Meisner, forkvinde:
Laura blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2020.
Laura har ikke tidligere haft frivilligposter i foreningen, men har været et kendt ansigt og flittig bruger af foreningens aktiviteter i mange år. Laura blev valgt som forkvinde på generalforsamlingen i 2022.

Rasmus Hofman Fihl, næstformand:
Rasmus har siddet i bestyrelsen siden 2015, har i flere perioder været næstformand, og var i perioden 2020-2022 formand.
Rasmus har været frivillig siden 2004, og bl.a. været en aktiv del af AaB Tifo Kaos i mange af sine år i foreningen. 

Morten Nørgaard, bestyrelsesmedlem:
Morten blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2018, og har bl.a. været næstformand.
Morten har ikke tidligere haft frivilligposter i foreningen.

Nicolai Jon Thorsen, bestyrelsesmedlem:
Nicolai blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2023. Nicolai har tidligere i en årrække været frivillig i AaB Tifo Kaos, ligesom han i nogle år har bestredet stillingen som foreningens administrator.

Kristian Lyng Thingbak, bestyrelsesmedlem:
Kristian er mangeårig ASC-frivillig i bl.a. AaB Tifo Kaos og aktivitetsudvalget, men har ikke tidligere været en del af bestyrelsesarbejdet i AaB Support Club.

Oscar Landgrebe Jeppesen, suppleant:
Oscar har været frivillig i AaB Support Club i en årrække, og er en aktiv del af AaB Tifo Kaos. Han blev valgt til suppleant i 2022.

Sofie Holst Berglund, suppleant:
Sofie er ny som frivillig i AaB Support Club, og blev ved generalforsamlingen i 2023 valgt som suppleant. Sofie er flittig bruger af bl.a. foreningens busture.