Referat af generalforsamling 2024 i ASC

12. marts 2024 hos Arbejdernes Landsbank, Vingårdsgade, 9000 Aalborg

Forkvinde for AaB Support Club, Laura Poulsen Meisner, byder velkommen.

1                    Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår valg af Christian Simoni. Christian vælges med applaus.

Det konstateres efterfølgende af dirigent, Christian Simoni, at den ordinære generalforsamling er lovligt indvarslet via Supporteren 4/2023. Herefter påbegyndes dagsordenen for generalforsamlingen.

2                    Valg af referent og stemmetællere

Bestyrelsen foreslår valg af Morten Nørgaard som referent.

Bestyrelsen foreslår Rikke Vad og Michael Meelsen Nielsen som stemmetællere.

Der opstilles ingen modkandidater og de tre ovenstående vælges.

3                    Godkendelse af bestyrelsens beretnings for det forløbne år

Forkvinde Laura Poulsen Meisner gennemgår bestyrelsens beretning.

Beretningen er gengivet i sin fulde form via dette link.

4                    Godkendelse af regnskab for det forløbne år

Laura Poulsen Meisner, forkvinde i bestyrelsen, gennemgår regnskabet og uddyber enkelte punkter.

Vi har præsteret et underskud for året på 245.228 kr. mod et budget på -127.000 kr.

De væsentligste årsager til, at vi er kommet ud med et stort overskud for 2023, selvom vi havde planlagt med et underskud, er som følger:

  • Pokalfinalen var dyr. Der måtte indhentes ekstra busser, da der var udfordringer med busselskabet. Derfor blev regningen til busser høj, eftersom ASC var sent ude. Derudover har busudvalget haft et dyrt år, da man ofte har haft to busser afsted, i stedet for en dobbeltdækker, som i de fleste tilfælde ville være nok. Det har det gamle busselskab ikke kunne levere.  Man har i bestyrelsen ageret på dette, og fundet et nyt busselskab, da ovenstående udfordringer har påført uhensigtsmæssige høje omkostninger for foreningen.
  • Vi har haft færre lønomkostninger, men samtidig også haft et faldende medlemstal grundet konverteringen over til et nyt CRM-system.
  • I 2024 får de frivillige en frivillighedstur i foråret og efteråret, da der ikke var nogen frivillighedstur i 2023.

Lars Kosten Thomsen spørger hvad antallet af medlemmer er nu, da vi efter sigende, har mistet mange medlemmer. Det forventes at ASC har mistet omkring 400 medlemmer grundet flytningen til et nyt medlemssystem.  

Michael Meelsen og AaB vil meget gerne hjælpe med at sikre, at alle for information om overgangen til det nye system. Meelsen forslår at dette kommer omkring storskærmen til kommende kampe på stadion.

Lars Kosten Thomsen peger desuden på, at kommunikationen omkring systemskiftet ikke har fungeret, og at alle i foreningen har et fælles ansvar for at få dette kommunikeret ud.

Christian Rothmann forslår om man skulle informere alle om at kigge forbi fanboden, og her få svar på om man er medlem eller ej, og evt. her hjælpe medlemmerne med at kommer over i det nye medlemssystem.

Meelsen vil gerne hjælpe med at være en del af det ”Supporten” i digitale klæder i det omfang det kan lade sig gøre i forhold til hans rolle i AaB.  

Lars Kosten Thomsen stiller spørgsmål til hvorfor Pokalfinalen ikke gav overskud. Tidligere har vi tjent penge på pokalfinalen. Man bør ikke have betalt efter busselskabet ”snød” ASC i forbindelse med pokalfinalen.

Regnskabet godkendes uden yderligere kommentarer.

5                    Orientering om budget for det kommende år

Laura Poulsen Meisner, forkvinde i bestyrelsen, orienterer om budget for det kommende år.

Der budgetteres med et resultat på -2.800 kr.

I 2024 er der budgetteret med 50.000 kr. til busudvalget. Vi har fået nyt busselskab som ikke nødvendigvis er billigere, men kvaliteten forventes at blive løftet. 

For ATK budgetteres med -35.000 og der er yderligere midler til disposition hvis nødvendigt.

Der er ekstra penge i kassen grundet bladudvalget er stoppet, og disse skal investeres i nye initiativer.

6                    Indkomne forslag

Bestyrelsen forslår en følgende ændring i vedtægterne med henblik på at have et kønsneutralt sprog.

Bestyrelsen forslår vedtægtsændringer i §7, hvor følgende ændres:

  • 7. Valg af formand (lige år) à rettes til forperson
  • Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsens formand (rettes til forperson) senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen forslår vedtægtsændringer i §9, hvor følgende ændres:

  • Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand (næstforperson) på sit første møde efter den ordinære generalforsamling og fastsætter selv sin forretningsorden.

Ovenstående vedtægtsændringer vedtages med stor klapsalve.

Bestyrelsen forslår vedtægtsændringer i §11, hvor følgende ændres:

  • Foreningen tegnes af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. à rettes til: Foreningen tegnes af forpersonen i forening med et bestyrelsesmedlem.

§11 vedtægtsændringen vedtages. Men generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at der kommer en struktur, en instruks, således at der ikke sker misvedligeholdelse af det ansvar forpersonen pålægges. Lars Kosten Thomsen påpeger, at man i andre foreninger har set folk tage af kassen, hvilket bestyrelsen skal sikre ikke sker, ved at have en intern struktur, således at en person ikke alene kan styre økonomien i foreningen.  

Jesper fra AL Bank forslår en netbanks forsikring der kan dække ind for svindel.

7                    Valg af forperson (lige år)

Laura Poulsen Meisner er på valg, og ønsker genvalg.

Laura Poulsen Meisner vælges på ny med stor applaus.

8                    Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige år)

Rasmus Hofman Fihl er på valg og ønsker genvalg. Der er ingen indsigelser og Rasmus Hofman Fihl genvælges.

Morten Nørgaard er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Oscar Landgrebe Jeppesen for en 2-årig periode. Der er ingen indsigelser og Oscar Landgrebe Jeppesen vælges.

9                    Valg af suppleanter (hvert år)

Sofie Holst Berglund er på valg og ønsker genvalg. Der er ingen indsigelser og Sofie genvælges.

Oscar Jeppesen er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Christian Kokholm Rothmann. Der er ingen indsigelser og Christian Kokholm Rothmann vælges.

10                 Valg af to bilagskontrollanter (hvert år)

Line Neergaard Jacobsen er på valg og ønsker genvalg. Der er ingen indsigelser og Line Neergaard Jacobsen genvælges for en 1-årig periode.

Thomas Østergaard er på valg og ønsker genvalg. Der er ingen indsigelser og Thomas Østergaard genvælges for en 1-årig periode.

11                 Valg af bilagskontrollant-suppleant (hvert år)

Christian Simoni er på valg og ønsker genvalg. Der er ingen indsigelser og Christian Simoni genvælges for en 1-årig periode.

12                 Eventuelt

Michael Meelsen vil gerne rose foreningen for den enorme opbakning til klubben fra AaB, samt en særlig stor tak til Lars Kosten Thomsen for arbejdet med rundvisninger og arbejdet med at lave en ny busaftale.

Lars Kosten Thomsen takker bestyrelsen for bestyrelsens arbejde og indsats i hele 2023.

Nicolai Jon Thorsen beder alle frivillige om at være opmærksom på hvis der er udfordringer omkring login til MentoClub. Det diskuteres følgende:  

  • ”Mentoclub” inde på hjemmesiden bør muligvis omdøbes til login inde på ASC’s hjemmeside.
  • Rikke Vad forslår en guide til hvorledes man tilmelder sig udebaneture på Mentoclub.

Christian Kokholm Rothmann forslår at alle SoMe opslag sluttes af med et link og opfordring til at blive medlem af foreningen.

Forkvinden tager ordet og takker de afgående repræsentanter for alt det arbejde de har lagt i ASC samt overrækker dem en lille gave på vegne af foreningen. Dirigent Christian Simoni takker for god ro og orden, og konstaterer at generalforsamlingen er slut.

Comments are closed.