Referat fra Generalforsamlingen

Hermed referat fra årets generalforsamling i AaB Support Club.

Skulle nogen have spørgsmål står Bestyrelsen naturligvis til rådighed for disse på bestyrelsen@aabsupportclub.dk

 

Generalforsamling i AaB Support Club
Loungen på Aalborg Stadion
27/2-2018

Dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.
Generalforsamlingen indledes med valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår valg af Christian Simoni (CS). Der er ingen modkandidater, og CS vælges.

Dagsordenens pkt. 2. Valg af referent og stemmetællere.
Bestyrelsen foreslår administrator Nicolai Jon Thorsen (NT) som referent og Christian Kokholm Rothmann (CR) og Markus Lausten (ML) som stemmetællere. Alle tre vælges uden modkandidater.

Dagsordenens pkt. 3. Godkendelse af bestyrelses beretning for det forløbne år.
CS giver ordet til Mads Aagaard (MA), der som formand aflægger beretningen på vegne af bestyrelsen.
Beretningen kan, i sin fulde form, læses på aabsupportclub.dk.

Der er ingen spørgsmål fra lokalet til formandens beretning, og beretningen godkendes.

Dagsordenens pkt. 4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
Bestyrelsesmedlem Lars Simoni (LS) fortæller om regnskabet for det forløbne år. Regnskabet for 2016 var ikke tilfredsstillende, men man er glade for, at det i 2017 blev bedre, på trods af at man stadig ikke er i plus. Det slås fast at ASC skal bestræbe sig på at skaffe flere medlemmer, da dette er den primære indtægtskilde i foreningen. På dette punkt har man været særdeles udfordret henover de sidste 3 år, men det virker nu som om, at der har indfundet sig en vis stabilitet i medlemstallet. Alt i alt mener bestyrelsen af resultatet for 2017 er overvejende positivt.

Søren Knudsen (SK) spørger ind til resultatet for AaB Tifo Kaos (ATK) og vil herunder gerne vide, om de 16.000 som udvalget endte i plus i 2017 bliver sat til side. MA svarer, at alt hvad der er i overskud ryger tilbage i foreningens fælleskasse. Hvis ATK senere får brug for midler der overstiger deres årsbudget, kan man i dette tilfælde kigge på regnskabet og se at ATK har bidraget fint til foreningen, hvorfor en ekstrabevilling vil være meget sandsynlig.

LS forklarer at den likvide beholdning ser fin ud. Det er ikke foreningens formål at være en pengetank, men at man naturligvis skal være klar til eventuelle ekstra omkostninger ift. diverse initiativer eller eventuelle hårde år.

Lars Brenk (LB) undrer sig over hvordan den likvide beholdning kan stige, når resultatet for året er negativt. Kasper Møller (KM) svarer på spørgsmålet. Årets resultat kan ikke alene findes ud fra ændringer i likvider. Også forskydningen i de øvrige balanceposter skal tages med ind i billedet, hvis man ønsker at lave en sådan sammenkobling. Var årets eneste handling, man havde betalt en given gæld, ville gælden falde, likviderne ville falde, mens årets resultat ville være 0. Så det er man nødt til at have med ind i billedet. Svaret blev taget ad notam af spørgeren.

Simon Vangsgaard Jensen (SJ), SLO i AaB, fortæller at foreningen i fremtiden bliver mere synlig på Aalborg Stadion, hvor man bl.a. får plads på skærmene i boderne. Rasmus Damborg (RD) byder i denne forbindelse ind med, at han tidligere har haft et møde med AaB vedr. synlighed på stadion. Idéen om mere synlighed blev ifølge RD lagt til side af AaB. Nu har han imidlertid haft et møde med AaB’s nye SLO, og der vil i foråret blive arbejdet hen imod mere synlighed på stadion.

Christian Rothmann (CR) vil gerne vide, hvorfor bestyrelsen ikke har brugt flere penge på at fastholde og skaffe nye medlemmer, når det er et af bestyrelsens mål for året. Det forklares, at man i 2016 forsøgte sig med en hvervekampagne – uden nogen nævneværdig succes. Derfor har bestyrelsen i stedet besluttet sig for at forsøge at øge foreningens synlighed på både stadion og de sociale medier. Det er bestyrelsens overbevisning, at disse tiltag er mere effektive end hvervekampagner. MA byder ind og fortæller, at tanken bag de 7000,- som var infoudvalgets budget for 2017 var, at man skulle forsøge sig med Facebook-promovering. Man endte på dette beløb, da man ikke havde nogen anelse om, hvor meget det ville koste.
Flemming Kristensen (FK) mener ikke, at folk ved hvad ASC er og står for. Ifølge FK sammenligner folk udefra ASC med Auxilia. Han konstaterer at Facebook-opslag er fine, men at de ikke giver et ordenligt kendskab til ASC. KM bemærker at vi naturligvis vægter antal medlemmer højere end antal likes, og håber også at den øgede aktivitet på de sociale medier kan få en afsmittende effekt på medlemstallet.

Regnskabet godkendes.

Dagsordenens pkt. 5. Orientering om budget for det kommende år
LS orienterer om budgettet for det kommende år. Bestyrelsen håber på at få flere medlemmer gennem mere synlighed, hvorfor der er sat penge af til promovering af foreningen i budget for 2018. Det konstateres, at ATK er en af de poster der stikker lidt ud. Man budgetterer her med et underskud, fordi udvalget ikke har nogen decideret lagerstyring. Under posten ”Supporteren” budgetteres der med et større underskud end i 2017, da bladets omkostninger hænger uløseligt sammen med antallet af medlemmer som i budgettet er sat til 1.300 stk.

CR foreslår at man i fremtiden kunne printe og dele budgettet for det kommende år ud til de fremmødte på generelforsamlingen.
SK spørger ind til det budgetterede minus i ATK på 2000,-. Han vil gerne vide hvorfor man blot har budgetteret med et minus på 2000,- i 2018, når man tilsyneladende ikke har købt særlig meget ind i 2017. MA forklarer, at det som sagt er svært at lægge budget til ATK pga. den manglende lagerstyring. Det forklares, at hvis ATK handler ind for mere end det budgetterede, så er MA sikker på, at eventuelle indkøb der overstiger budgetrammen nok skal blive accepteret. Kasper Vase (KV) forklarer, at man har talt om at lægge budgetrammen for ATK med udgangspunkt i udvalgets indsamlinger, men at dette ikke er tilfældet i år.

FK undrer sig over, at der budgetteres med et underskud på 35.000 i foreningen. KM forklarer, at man med en egenkapital på 350.000 kan køre med et sådan underskud i 10 år. Det forklares, at hvis man i de næste år synes at foreningens økonomi har det faretruende dårligt, til den tid blot kan justere budgettet. KM konstaterer at det er positivt at man kan tillade sig at budgettere med minus. MA forklarer, at man i ASC eksempelvis prioriterer gennemførelsesgarantien, hvilket er noget af det første man kan justere, hvis man føler, at foreningens økonomi er i fare. FK mener, at hvert eneste udvalg bør få deres regnskab til at gå i nul. LS byder ind og fortæller, at han hellere vil have et acceptabelt underskud ét år, hvis det medfører højere medlemstal fremover, end et mindre underskud og et samtidigt fald i medlemmer. FK synes ikke, at der bliver investeret nok i at skaffe nye medlemmer. LS forklarer, at der mange steder i budgettet er lagt penge ind med fokus på at skaffe flere medlemmer, bl.a. en udviklingsdag med foreningens frivillige. CS byder ind og konstaterer, at så længe AaB ikke vinder fodboldkampe, så vil det altid være svært at skaffe flere medlemmer til foreningen. Medlemstallet hænger ifølge ham rigtig meget sammen med spillet på banen, hvorfor medlemstallet i en forening som vores altid vil gå op og ned. KV fortæller, at man nåede et meget højt medlemstal for år siden pga. europature og stor AaB-succes. FK er ikke enig, i at medlemstallet afhænger af AaB-succes på fodboldbanen. Herudover vil FK gerne vide, hvor man som fan skal gå gen, hvis man skal have fat i ASC. FK mener ikke, at ASC er synlige nok på stadion. RD forklarer, at man med AaB arbejder på at skabe mere synlighed på stadion. KV fortæller, at man tidligere har prøvet at opsætte en ASC stand i forbindelse med kampdage uden held, hvorfor man ikke har prioriteret det. FK mener at bestyrelsen skal være meget mere synlige på stadion og agere reklamesøjler for ASC i form af fx ASC-påklædning.
Dagsordenens pkt. 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår en fastholdelse af 195 kroner årligt i kontingent. Kontingentet forbliver uændret.

Dagsordenens pkt. 7. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring af paragraf 4.

Fra:
”Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den ordinære generalforsamling ved
simpelt flertal. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved manglende betaling mere end én måned efter forfaldsdatoen, tilsendes medlemmet restanceopkrævning i hver af de følgende to måneder. Fortsat manglende betaling medfører herefter, at medlemskabet slettes.”

Til:
”Kontingent, betalingsmåde samt forfaldstidspunkt fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved manglende betaling tilsendes medlemmet restanceopkrævning i hver af de følgende to måneder. Fortsat manglende betaling medfører herefter, at medlemskabet ophører. Information vedrørende medlemskabet opbevares i 18 måneder efter udløb. Dette sker, for at kunne bekræfte rigtigheden af nye medlemskaber. Medlemskabet slettes permanent efter 18 måneder.”
KM forklarer, at en permanent sletning af medlemmer skal skrives ind i vedtægterne, da EU har vedtaget en persondatalov som træder i kraft 24. maj.
MA forklarer, at ændringen ift. kontingent sker, fordi bestyrelsen gerne vil have mulighed for at ændre i typer af medlemskaber uden at skulle vente et helt år til næste generelforsamling. Det tilføjes, at der lige nu arbejdes på tiltag som kan skaffe nye medlemmer til foreningen, og at denne ændring kan hjælpe hertil.

Der er ingen kommentarer. Vedtægtsændringen godkendes.

Dagsordenens pkt. 8. Valg af formand i lige år
Mads Aagaard er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Lars Simoni Frederiksen for en 2-årig periode. Der er ingen modkandidater og Lars Simoni Frederiksen vælges som formand for AaB Support Club.

Dagsordenens pkt. 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år
Kasper Vase er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kenneth Hald Laustsen for en 2-årig periode. Der er ingen indsigelser og Kenneth Hald Laustsen vælges.

Lars Simoni Frederiksen er på valg, men opstiller til formandsposten. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Morten Nørgaard for en 2-årig periode. Der er ingen indsigelser og Morten Nørgaard vælges.

Dagsordenens pkt. 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
Rasmus Hofman Fihl og Rasmus Damborg Larsen er ikke på valg.

Dagsordenens pkt. 11. Valg af 2 suppleanter hvert år
Kasper Korsvang Møller er på valg og ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg for en 1-årig periode. Der er ingen indsigelser og Kasper Korsvang Møller vælges.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jesper Vorring Christensen for en 1-årig periode. Der er ingen indsigelser og Jesper Vorring Christensen vælges.

Dagsordenens pkt. 12. Valg af 2 bilagskontrollanter hvert år
Line Neergaard Kristiansen er på valg og ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg for en 1-årig periode. Der er ingen indsigelser og Line Neergaard Kristiansen vælges.

Thomas Østergaard er på valg og ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg for en 1-årig periode. Der er ingen indsigelser og Thomas Østergaard vælges.

Dagsordenens pkt. 13. Valg af bilagskontrollant-suppleant hvert år
Christian Simoni er på valg og villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg for en 1-årig periode. Der er ingen indsigelser og Christian Simoni vælges.

Dagsordenens pkt. 14. Eventuelt
Kasper Mygind Johansen foreslår, at ASC i samarbejde med Vesttribunen TV kunne lave en video med hvad der sker på en hel kampdag. På denne måde kan man vise potentielle medlemmer, hvad ASC er for en størrelse. MA svarer at han synes det er et godt input, og at det er noget bestyrelsen vil tage til efterretning. SJ forklarer, at det er noget han som SLO også har tænkt over, og at det ville være fedt hvis AaB også kunne bidrage til dette projekt. MA forklarer, at hvem som helst i foreningen har mulighed for at bidrage til og tage ansvar for projekter som dette.

Oscar Jeppesen (OJ) foreslår at man kunne holde et åbent hus i ASC om sommeren, så folk har mulighed for at komme og møde foreningen. Der takkes for det gode forslag.

Jean Nonboe (JN) mener, man skal ud og favne bredere – også ift. dem fra familietribunen. Det skal man ifølge JN gøre for at vise, at man ikke bare er til for den ”ekstreme” AaB-fan. Bestyrelsen forklarer, at man allerede arbejder på at få en juniorklub op at stå.

FK fortæller, at han havde en diskussion med sin søn den anden dag hvor de talte om at ASC, og især ATK, burde gå ned på familietribunen og lave en ”capo-dag”. Her kunne man også lave et værksted, hvor børnene havde mulighed for fx at producere flag. Forslaget tages til efterretning.

LS tager ordet og fortæller generalforsamlingen, at hver gang man taler om nye initiativer og arrangementer, så er det vigtigt at tænke på, at foreningens aktiviteter er bygget omkring frivillig arbejdskraft. Derfor afhænger antallet af nye initiativer og aktiviteter af, om der er frivillige til at varetage opgaverne. Hvis folk har interesse i at bidrage, eller kender nogen som har det, så skal de endelig henvende sig til foreningens bestyrelse.

FK vil gerne høre hvilke visioner den nye bestyrelse har. LS svarer, at man håber at være meget klogere på dette efter den kommende udviklingsdag med foreningens frivillige. LS forklarer, at det nemlig ikke blot bestyrelsen der bestemmer hvad der skal ske, det sker i tæt samarbejde med bl.a. de frivillige. MA fortæller, at rammerne for det kommende år bliver lagt, når bestyrelsen holder sin årlige strategiweekend. Derfor er det svært lige nu at fortælle, hvad det vigtigste bliver i det kommende år. Det forklares dog, at noget af det vigtigste bliver hvordan man kan regulere på foreningens medlemskaber, så man måske kan skaffe nye medlemmer i form af prøvemedlemskaber. KM fortæller, at man i bestyrelsen selvfølgelig alle er enige i, at medlemstallet skal være i fokus. KM fortæller også, at noget af det positive der er i gang lige nu er det gode samarbejde med AaB ift. fx eksponering i boderne, på storskærme mm.

FK synes det er mærkeligt, at man møder Vesttribunen-trøjer og Aux trøjer over det hele. FK konstaterer, at man ikke møder ASC-trøjer nogen steder. SK mener ikke, at det er noget nyt, og mener ikke at man kan konkurrere på det parameter, da ASC ikke ligefrem appellerer til dette publikum. KM fortæller, at man for 10 år siden havde et merchandise-udvalg i foreningen som bestod af halvanden person med gode visioner. KM understreger med denne information at idéen er god, men at det kræver initiativ og frivillig arbejdskraft at stable sådan noget på benene.

FK vil gerne rose Lars Simoni for initiativet om en frivilligdag i forening. FK er sikker på, at sådan en dag nok skal føre noget godt med sig. Rasmus Fihl (RF) byder ind og fortæller, at man ift. bestyrelsens vision for det kommende år håber, at de frivillige denne dag kan hjælpe med at dreje fokus hen på de mest relevante områder.

RF vil gerne afslutte generalforsamlingen med at sige tak til Kasper Vase, Søren Albrechtsen og Mads Aagaard for deres arbejde i bestyrelsen gennem de senere år. RF overrækker de to en erkendtlighed, hvorpå generalforsamlingen rejser sig og giver en flot klapsalve. RF takkede samtidig dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

,

Comments are closed.