Bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvaret for det daglige arbejde i ASC.

Den består af 5 personer med formand og næstformand, samt 3 menige medlemmer. Formanden vælges på den ordinære generalforsamling, men næstformanden udpeges af bestyrelsen på det konstituerende møde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Suppleanterne deltager ikke i bestyrelsens daglige arbejde, men har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg efter behov.

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning og regnskab for det forløbne år.

Bestyrelsen har følgende ansvarsområder og hovedopgaver:

Ansvarsområder
• Samarbejdsaftale med AaB
• Personaleledelse
• Sikkerhed
• Holdningskatalog
• Forsikringer
• Postmodtagelse
• Kontaktpersoner til diverse udvalg
• Generalforsamling
• Medlemsfordele
• Budgetfastlæggelse
• Diverse støttemuligheder

Hovedopgaver

Samarbejdsaftale med AaB
• Vurdering og genforhandling af samarbejdsaftale med AaB

Personale-ledelse
• Udpege udvalgsansvarlige
• Ajourføring af medhjælperliste
• Fordeling af diverse goder for de frivillige i ASC

Sikkerhed
• Kontakt til kontrollørkorps
• Kontakt til AaB
• Kontakt til politi
• Kontakt til øvrige fanklubber

Forsikringer
• Ajourføre foreningens forsikringer

Postmodtagelse
• Tømme postkasse
• Besvare mails sendt til bestyrelsen@aabsupportclub.dk

Kontaktpersoner til diverse udvalg
• Kontakt til og opfølgning på diverse udvalg i ASC

Generalforsamling
• Fastsætte tid og sted
• Sørge for rettidig indkaldelse
• Aflægge beretning og regnskab

Medlemsfordele
• Forhandling af nye og genforhandling af eksisterende medlemsfordele
• Diverse information om medlemsfordelene
• Diverse opfølgning på medlemsfordelene

Budgetfastlæggelse
• Fastlægge budget for ASC, bl.a. på baggrund af ønsker fra diverse udvalg

Diverse støttemuligheder
• Undersøge diverse støttemuligheder via fonde o.l.


Mads Aagaard, formand:
Mads blev valgt ind i bestyrelsen i 2013, og blev i 2014 valgt som formand. Mads er medlem af AaB Tifo Kaos, og er ligeledes et kendt ansigt som deltager på foreningens busture.

Rasmus Fihl, næstformand:
Rasmus har siddet i bestyrelsen siden 2015, og blev på det konstituerende bestyrelsesmøde i 2017 valgt til næstformand. Rasmus har været frivillig siden 2004, og bl.a. været en aktiv del af AaB Tifo Kaos i mange af sine år i foreningen.

Kasper Vase:
Kasper blev valgt ind i bestyrelsen i 2014. Kasper har været frivillig i mange år og var fra 2006-2014 en aktiv del af AaB Tifo Kaos.

Søren Albrechtsen:
Søren blev valgt ind i bestyrelsen i 2014. Søren har været frivillig i foreningen siden 2007, hvor han har været kontaktperson for økonomiudvalget.

Lars Simoni Frederiksen:

Lars blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2016. Lars har ikke tidligere haft frivilligposter i AaB Support Club.